اطلاعیه 4: منبع جدید

با توجه به اینکه منبع شماره 5 در حال تهیه بوده و هنوز مورد تایید مرکز سلامت محیط و کار قرار نگرفته است. لذا در این دوره از آزمون منبع جدیدی اضافه نخواهد شد. و منابع اعلامی در اطلاعیه شماره یک ملاک آزمون خواهد بود.