اطلاعیه 7: لینک آزمون

با ورود به آدرس http://ecourse.iauec.ac.ir  و ورود کدملی در قسمت کاربری و ر مز عبور وارد بخش آزمون شوید

با آرزوی موفقیت