اطلاعیه1: برنامه زمان بندی

برنامه زمان بندي آزمون مرحله بیست و پنجم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

دوره

بیست و پنجم

ماه برگزاری

آذر ماه

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

99/08/03

99/08/24

زمان برگزاری

99/09/06ساعت 9 صبح (بصورت مجازی)

حوزه های امتحانی

کل استان ها