اطلاعیه 7: لیست مجاز

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان  مرحله بیست و هشتم می رساند:

لیست داوطلبینی که پرونده انها تکمیل بوده و مجاز به شرکت در آزمون می باشند در پیوست آمده است.‌ متقاضیانی که در لیست نیستند مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.

لیست داوطلبین مجاز مرحله بیست و هشتم