اطلاعیه2: برنامه زمان بندی30

برنامه زمان بندي آزمون مرحله سی ام تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

دوره

سی ام

ماه برگزاری

خردادماه

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

1400/03/01

1400/03/22

زمان برگزاری

1400/03/27ساعت 9 صبح (بصورت مجازی)

حوزه های امتحانی

کل استان ها