اطلاعیه9: آدرس تحویل گواهی

آدرس های محل تحویل گواهی مرحله سی ام در جدول پیوست آمده است. خواهشمند است قبل از مراجعه به معاونت‌های محترم بهداشتی با شماره‌های مندرج در اطلاعیه  تماس بگیرید تا از حضور کارشناس مربوطه جهت تحویل گواهی مطلع شوید. پذیرفته شده بایستی اصل مدرك تحصيلي يا گواهي تائيد آن، اصل شناسنامه،‌ اصل كارت ملي،‌ تصوير فيش واريز مبلغ هزينه صدور گواهي( 500/000 ریال) را حتما به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه شرط شرکت در این ‌آزمون و دریافت گواهی منوط به عدم اشتغال افراد مخصوصا در حیطه بازرسی است، لذا افرادی که در حال گذراندن طرح هستند امکان دریافت گواهی را تا پایان مدت طرح ندارند و چنانچه در هر مرحله ای محرز شود که فرد دارای کد بازرسی است گواهی صادره باطل خواهد شد.

 با تشکر دبیرخانه آزمون

 

آدرس تحویل گواهی مرحله30