اطلاعیه2: برنامه زمان بندی39

برنامه زمان بندي آزمون مرحله سی و  نهم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

دوره

سی و نهم

ماه برگزاری

مردادماه

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

1401/04/25

1401/05/08

زمان برگزاری

 روز چهار شنبه 1401/05/12 ساعت 10 صبح (بصورت مجازی)

حوزه های امتحانی

کل استان ها