اطلاعيه 2: حوزه هاي آزمون

حوزه هاي آزمون

با توجه با درخواست داوطلبين از برگزاري آزمون صلاحيت فني كارشناسان،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف در شهرهاي مختلف، در اين دوره از آزمون حوزه امتحانی شامل دو گزينه است. حوزه‌هاي اصلي ستاره دار دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، كرمان، كرمانشاه، شيراز، ساري، مشهد،‌ همدان و یزد است كه داوطلب مي توانند اين حوزه ها را جهت شركت در آزمون انتخاب نمايد. همچنين با توجه به اينكه متقاضيان برخي از استان ها ممكن است زياد باشند، لذا داوطلب مي تواند حوزه دوم را براساس مراكز استان كشور به دلخواه انتخاب نمايد تا در صورت رسيدن به حدنصاب استاندارد جهت برگزاري آزمون، در آن استان نيز آزمون برگزار شود.

لازم به ذكر است كه اولويت اول حوزه امتحاني ملاك تعيين برگزاري آزمون بوده و در صورت به حد نصاب نرسيدن حوزه انتخابي دوم انجمن هيچگونه تعهدي در قبال برگزاري آزمون در آن حوزه را نخواهد داشت. همچنين در صورت قبولی در آزمون، مدرک قبولی در کل کشور دارای ارزش یکسان بوده و قابل استفاده می‌باشد.