اطلاعيه5: تمديد مهلت ثبت نام

به اطلاع كليه متقاضيان شركت در پنجمين آزمون خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف مي رساند به دليل به تعويق افتادن آزمون نوبت پنجم و درخواست بسياري از متقاضيان كه موفق نشده اند در اين آزمون ثبت نام نمايند. با هماهنگي هاي به عمل آمده مهلت ثبت نام به مدت يك هفته از تاريخ 30خرداد ماه لغايت 6 تيرماه تمديد گرديد.

لازم به ذكر است كه متقاضياني كه به هر دليلي نمي توانند در حوزه انتخابي اول خود شركت نمايند نيز مي توانند در اين بازه زماني، حوزه خود را از قسمت ويرايش اطلاعات تغيير دهند.