اطلاعيه 10: ارسال فيش بانكي
داوطلبینی که اصل فیش واریزی خود را در روز آزمون به همراه نداشتند مي توانند فيش را تا قبل از اعلام نتايج آزمون به آدرس صندوق پستي 14185789 انجمن علمي بهداشت محيط ايران  ارسال نمايند.