اطلاعيه 11: كليد اوليه سوالات
به اطلاع كليه داوطلبين مي رساند كه كليد اوليه سوالات آزمون از طريق لينك زير قابل مشاهده است. همچنين بخش اعتراض به سوالات فعال گرديده و سوالاتي كه اعتراض به آنان وارد شده بررسي و نتيجه آن متعاقبا از طر يق همين سامانه اطلاع رساني خواهد شد.
نحوه محاسبه درصد به شكل زير مي باشد:                                           (0.25 * سوالات غلط) - تعداد درست= محاسبه درصد
لازم به ذكر است كه نتايج  نهايي آزمون طي يك ماه آينده ادر سامانه آزمون قرار داده خواهد شد.