اطلاعیه2: برنامه زمان بندی 58

برنامه زمان بندي آزمون مرحله پنجاه و هشتم تعیین صلاحیت فنی در زمینه خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتي

دوره

پنجاه و هشتم

ماه برگزاری

تیرماه

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

1403/04/02

1403/04/18

زمان برگزاری

 روز چهارشنبه 1403/04/20ساعت 10 صبح (بصورت مجازی)

حوزه های امتحانی

کل استان ها