اطلاعیه4: حوزه هاي آزمون

در اين دوره از آزمون حوزه امتحانی دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، شهید بهشتی، شيراز، ساري و‌ مشهد بوده و داوطلب مي تواند یکی از اين حوزه ها را جهت شركت در آزمون انتخاب نمايد.