اطلاعيه شماره 5

آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون مشاوران فني و مسئولين فني طرح خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي

 

 

رديف

 

حوزه هاي امتحاني

دانشگاه هاي مرتبط با حوزه امتحاني

1

تبریز

خيابان گلگشت-  خ عطار نيشابوري- دانشكده بهداشت و تغذيه- دانشگاه علوم پزشكي تبريز

2

فارس

شيراز- ميدان امام حسين(ع)- دانشكده پزشكي – ساختمان شماره 3- سالن آمفي تئاتر 1 و 2

3

یزد

ميدان امام حسين(ع)- ابتداي بلوار دانشجو- مجتمع آموزشي امام رضا(ع)- سالن جواد دانشكده بهداشت

4

مازندران

ساري – خيابان امير مازندراني – خ وصال- دانشكده پرستاري و مامايي

5

ايران

بزرگراه همت- پرديس دانشگاه علوم پزشكي ايران- دانشكده پزشكي

6

مشهد

مشهد- خيابان دانشگاه- خيابان گلستان- دانشكده بهداشت

7

جندي شاپور اهواز

اهواز- اتوبان گلستان- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوز اهواز- دانشكده بهداشت

8

همدان

چهارراه پژوهش- روبروي پارك مردم- دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان

9

بوشهر

بوشهر- خيابان ورزش- روبروي ستاد نماز جمعه- دانشگاه علوم پزشكي – معاونت بهداشتي

10

اصفهان

ميدان شهدا- خيابان ابن سينا- جنب بيمارستان امير- معاونت بهداشتي

11

زاهدان

بلوار بهداشت- معاونت بهداشتي يا مركز بهداشتي استان

12

هرمزگان

بندرعباس- كوي 22 بهمن- بلوار شهداي محراب- كوچه كوثر ششم- مركز بهداشت استان