اطلاعيه شماره 6

تغيير آدرس حوزه مازندران

به اطلاع كليه متقاضيان آزمون خوداظهاري بهداشتي شعبه مازندران مي رساند، آدرس حوزه برگزاري آزمون مشاوران فني و مسئولين فني طرح خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي از:  ساري – ميدان خزر – كيلومتر 15 به سمت دريا- مجتمع پيامبر اعظم – دانشگاه علوم پزشكي مازندران- دانشكده بهداشت

به آدرس: ساري – خيابان امير مازندراني – خ وصال- دانشكده پرستاري و مامايي تغيير يافته است. لذا متقاضياني كه كارت ورود به جلسه آنان بر اساس آدرس اوليه مي باشد لازم است مجددا به سامانه مراجعه كرده و كارت جديد را دريافت نمايند.