اطلاعیه شماره 4: آدرس حوزه آزمون 11

آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون مرحله یازدهم تعیین صلاحیت ممیزان بهداشتی از لینک ذیل  قابل مشاهده است