اطلاعيه شماره 4

دريافت كارت و نكات مربوط به آزمون

ضمن آرزوي توفيق براي تمامي داوطلبان آزمون شركت ها و مؤسسات مشاوره خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتی، به اطلاع مي رساند با مراجعه به سامانه از مورخ 29/10/92  لغايت 02 /11/ 92 به آدرس: http://azmoon.iaeh.ir/  مي توانند نسبت دريافت كارت ورود به جلسه خود اقدام نمايند.

داوطلبان لازم است به موارد زير توجه نمايند:

 • زمان برگزاري آزمون درروز جمعه مورخ 04/11/92 درساعت 15:30-14 در حوزه هاي اعلامي بطور هماهنگ برگزار مي گردد.
 • زمان هاي اعلام شده جهت دريافت كارت قابل تمديد نمي باشد. خواهشمند است طبق برنامه زمان بندي اعلام شده در سايت انجمن جهت دريافت كارت اقدام نماييد.
 • زمان دقيق و نشاني مكان حوزه هاي برگزاري آزمون مشاوران فني و مسئولين فني طرح خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي بر روي كارت ورود به جلسه قيد گرديده است.
 • از متقاضيان درخواست مي گردد كه 60 دقيقه قبل از شروع جلسه در حوزه آزمون حضور داشته باشند.
 • ارائه اصل فيش واريزي در روز آزمون اجباري است. لذا در روز امتحان اصل فيش واريزي را به همراه داشته و تحويل مراقبين جلسه دهيد.
 • داوطلبان مي بايست از كارت ورود به جلسه آزمون پرينت تهيه نموده و براي ورود به حوزهاي آزمون، آن را همراه با كارت ملي يا شناسنامه خود ارائه نمايند. و همراه نداشتن هريك از اين مدارك، موجب محروميت از ورود به جلسه و شركت در آزمون مي گردد.
 • از همراه داشتن وسايل اضافي در روز آزمون خودداري نماييد. جهت پاسخگويي به سوالات از مداد استفاده نماييد..
 • ارائه گواهي قبولي صرفا براي آن دسته از متقاضياني صادر خواهد شد كه مدارك درخواستي آزمون آنان تكميل گرديده است. لذا افرادي كه مدارك ارسالي آنها درزمان آزمون داراي نقص بوده است جهت صدور گواهي ملزم به برطرف نمودن  موارد نقص مي باشند ( مانند: گواهي موقت تحصيلي كه تاريخ اعتبار آنها به اتمام رسيده است و ..)
 • نتايج آزمون از طريق سامانه آزمون اعلام مي گردد.
 • اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است و هر گونه مغايرت آن بر عهده متقاضي مي باشد.
 • . آدرس حوزه هاي آمتحاني بطور جداگانه در اطلاعيه شماره 5 سامانه آزمون آمده است.
 • در صورت بروز اشكال، مي توانيد با شماره 66915232-021 دفتر انجمن علمي بهداشت محيط ايران تماس بگيريد.

 

روابط عمومي انجمن علمي بهداشت محيط ايران